REGULAMIN SERWISU W ZWIĄZKU ZE SZTUKĄ 

§ 1. WSTĘP

 1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest udostępniany nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Regulamin określa ogólne zasady i wymagania techniczne korzystania z Serwisu, zasady zawierania i rozwiązywania Umowy, prawa własności intelektualnej oraz procedurę reklamacyjną.

§ 2. DEFINICJE

 • Usługodawca – Wojciech Stokowiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Stokowiec W Związku ze Sztuką z siedzibą w Kielcach (25-135), ul. Zamojska 27 NIP: 749-197-05-03; zarządzający Serwisem.
 • Dane Osobowe - wszystkie informacje identyfikujące osobę fizyczną, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, w tym informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii zgromadzone przez Usługodawcę i przetwarzane przez niego na zasadach określonych w Regulaminie, Regulaminie Serwisu i Polityce Prywatności Serwisu.
 • Konsument – osoba fizyczną dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Użytkownikowi oznaczony unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem. Proces autoryzacji dostępu (logowanie) do zasobów Konta wymaga podania loginu i hasła.
 • Kurs - Produkt Cyfrowy zawierający treści edukacyjne, udostępniony przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet (online), zorganizowany w moduły mieszczące zestawy prezentacji, ćwiczeń, testów, materiałów poglądowych, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość obejmującą zakres wiedzy i praktyki z dziedziny wskazanej w udostępnionym w Serwisie opisie kursu.
 • Operator Płatności- wskazany w Serwisie podmiot obsługujący system dokonywania bezpiecznych płatności elektronicznych
 • Produkty Cyfrowe - dostępne za pośrednictwem Serwisu lub Platformy szkoleniowej Treści Cyfrowe, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) prezentowane w szczególności w formie artykułów, e-booków, podcastów, tutorialu.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Regulamin – niniejszy regulamin, 
 • Rejestracja - czynność, polegająca na podaniu przez Użytkownika a następnie zapisaniu w systemie informatycznym Serwisu, wymaganych Danych Osobowych, niezbędnych do uzyskania dostępu do określonych zasobów Serwisu. Proces Rejestracji obejmuje m.in. wybranie odpowiedniego loginu i hasła, podanie imienia i nazwiska, adresu, kontaktowego adresu poczty elektronicznej oraz danych niezbędnych do ewentualnego wystawienia faktury VAT.
 • Serwis − rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.dariagiemza.com.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, w ramach którego działa internetowa Galeria Sztuki,
 • Towary- produkty fizyczne znajdujące się w bieżącej sprzedaży w ramach Serwisu
 • Treści Cyfrowe- dane, na podstawie których za pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, można po przetworzeniu uzyskać określoną informację
 • Uczestnik - osoba fizyczna uczestnicząca w Wydarzeniu wskazana przez Użytkownika w formularzu zgłoszenia.
 • Uczestnik - osoba fizyczna uczestnicząca w Wydarzeniu wskazana w formularzu zgłoszenia.
 • Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Serwisu, w szczególności pośrednictwa w Transakcjach, zawierana między Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu i zaakceptowania Regulaminu.
 • Umowa Licencyjnaumowa na korzystanie z Produktów Cyfrowych Usługodawcy, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem Serwisu w pomiędzy Usługodawcą jako Sprzedającym a Użytkownikiem jako Kupującym.
 • Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w szczególności polegające na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu oraz korzystania z Serwisu, w tym dokonywania Transakcji za pośrednictwem Galerii Sztuki.
 • Użytkownik − osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu z wykorzystaniem Konta lub bez Rejestracji (Gość).
 • Wydarzenie - spotkania integracyjne, szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje lub inne formy przekazywania wiedzy i umiejętności organizowane przez Usługodawcę:
 1. w określonym przez niego terminie i miejscu (Wydarzenie Stacjonarne) bądź 
 2. online tj. realizowane w określonym terminie za pośrednictwem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem technologii webcast umożliwiającej obustronną komunikację między prowadzącym Wydarzenie a jego Uczestnikami czasie rzeczywistym tj. „na żywo” (Webinar).
 • Zamówienie – złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oświadczenie woli zmierzające do zawarcia Umowy,

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami prezentowanymi w Serwisie.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet a także w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich, od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.
 5. Dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Usługodawcę na utratę renomy, dobrego imienia bądź na jakąkolwiek szkodę, polegające w szczególności na:
 7. udostępnianiu treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, groźnych, obscenicznych, brutalnych, obraźliwych, zniesławiających, wulgarnych, naruszających prywatność innej osoby, nienawistnych lub w inny sposób budzących sprzeciw;
 8. podszywaniu się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot bądź fałszywym podawaniu oraz przeinaczaniu w inny sposób swoich powiązań z osobą lub podmiotem;
 9. podejmowaniu prób wyłączenia, osłabienia lub zniszczenia Serwisu;
 10. przesyłaniu, przechowywaniu lub udostępnianiu treści bądź kodu zawierającego wirusy, złośliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Serwisu; 
 11. zakłócaniu lub powstrzymywaniu innego Użytkownika od korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu,
 12. umieszczaniu reklamy jakichkolwiek produktów lub usług w Serwisie, bez pisemnej zgody Usługodawcy;
 13. korzystaniu z automatów pobierających dane na temat aukcji; 
 14. podejmowanie akcji, które mogą przeciążyć Serwis; a także wszelkie inne działania wpływające na poprawne funkcjonowanie Serwisu
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych produktów i usług, w formach stosowanych w Internecie.
 2. Oprócz Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające Regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych usług.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE.

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika następujących wymagań technicznych:
 2. posiadania urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,
 3. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa powyżej wersji, przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookie,
 4. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej,
 5. posiadania aktywnego numeru telefonu komórkowego.
 1. Przed skorzystaniem z Serwisu Użytkownik obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Serwisu Użytkownik powinien wysłać stosowne zapytanie do Usługodawcy na adres: [email protected]
 2. Celem zapoznania się z zawartością danego Kursu bądź udziału w Webinarze i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s oraz posiadanie urządzenia zdolnego do odbioru dźwięku (głośniki lub słuchawki).
 3. Jakość odtwarzanych materiałów wideo dostępnych w ramach danego Kursu lub jakość transmisji Webinarów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane będą materiały wideo.
 4. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu było poprawne. Jednak Usługodawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem treści prezentowanych w ramach Serwisu. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 5. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik (zapory sieciowe, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić mu dostęp do usług oferowanych w ramach Serwisu.
 6. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach serwisowych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie stosownych komunikatów w Serwisie.
 7. Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia końcowego Użytkownika podczas aktywnego zalogowania się do Serwisu, są odnotowywane jako działania tego Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.

§ 5. REJESTRACJA KONTA

 1. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik powinien podać dane oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację. Rejestracja Użytkownika w Serwisie i utworzenie dla niego indywidualnego Konta dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez niego formularza Rejestracji.
 2. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż dane wymienione w formularzu są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi. 
 3. W przypadku osób fizycznych dla założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie założenia Konta w Serwisie i od tego momentu ma on możliwość zalogowania się do Serwisu i dokonywania Zamówień.
 5. Rejestracja w Serwisie nie jest możliwa z wykorzystaniem loginu, zajętego uprzednio przez innego Użytkownika.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Użytkowników.
 7. W przypadku śmierci Użytkownika będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, umowa na korzystane z zasobów Serwisu wygasa. Usunięcie Konta przez Usługodawcę nastąpi po zgłoszeniu i wykazaniu przez uprawnionego okoliczności stanowiących podstawę wygaśnięcia umowy.

§ 6. SKLEP INTERNETOWY

 1. Sklep Internetowy jest dostępny na Stronie Internetowej Serwisu. Korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.  
 2. Warunkiem nabycia Towaru za pośrednictwem Serwisu jest: posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz prawidłowe złożenie zamówienia. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się na Stronie internetowej Serwisu podając dane wskazane jako obowiązkowe do zawarcia Umowy oraz dane niezbędne do dostarczenia Towaru.
 3. W trakcie składania Zamówienia Towaru do momentu naciśnięcia przycisku „kupuję i płacę”, Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym wyboru Towaru, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.
 4. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia Towaru, które będzie zawierać informacje o:
 5. przedmiocie Zamówienia,
 6. jednostkowej oraz łącznej cenie zamawianych Towarów, w tym kosztach dostawy,
 7. wybranej metodzie zapłaty,
 8. wybranym sposobie dostawy.
 1. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma od Usługodawcy, na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o dokonaniu Zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą Umowy Sprzedaży danego Towaru.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia Towaru stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. W trakcie realizacji Zamówienia Towaru (tj. w czasie po złożeniu Zamówienia) Usługodawca nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Towaru, w tym sposobu płatności, adresu i formy przesyłki. 
 5. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia zamówionego Towaru bez wad.
 6. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Usługodawca skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania, wynosi do 14 dni od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Dostawa Towarów jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe lub kurierskie) są wskazane na stronie internetowej Serwisu.

§ 7. DOSTĘP DO KURSÓW ON LINE

 1. W ramach Serwisu Usługodawca oferuje sprzedaż dostępu do Kursów prezentowanych na dedykowanej Platformie szkoleniowej. Dostęp do Kursu możliwy jest jedynie przez przeglądarkę internetową. 
 2. Zawarcie umowy na odpłatny dostęp do Kursów następuje w wyniku skutecznie dokonanej Rejestracji, złożenia Zamówienia oraz zapłaty ceny.
 3. Złożenie Zamówienia na dany Kurs następuje poprzez aktywowanie za pośrednictwem Serwisu formularza dostępnego przy każdym oferowanym Kursie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na poszczególnych etapach procedury składania Zamówienia.
 4. W celu uzyskania dostępu do Kursu za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności w sposób określony w § 11 Regulaminu.
 5. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy, Użytkownik otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomość o tym, że dany Kurs jest już dla niego dostępny na Platformie szkoleniowej. Otrzymanie przez Użytkownika wiadomości o przyjęciu Zamówienia do realizacji oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Licencyjnej uprawniającej do korzystania z Kursu.
 6. Zamówienie na udostępnienie Użytkownikowi Kursu zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu przekazania Użytkownikowi informacji o rozpoczęciu realizacji Zamówienia.
 7. Na wniosek Użytkownika Usługodawca wystawi mu stosowne zaświadczenie o ukończeniu Kursu objętego Zamówieniem.

§ 8. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z KURSU

 1. Przez zawarcie Umowy Licencyjnej Użytkownik otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na dostęp i korzystanie z Kursu na określony przedział czasowy, wyrażony w miesiącach. Przedział czasowy podawany jest każdorazowo w opisie danego Kursu (dalej; okres abonamentowy).
 2. Korzystanie z Kursu online w okresie abonamentowym uzależnione jest wyłącznie od woli Użytkownika - korzysta on z udostępnionych treści w dowolnie wybranym przez siebie czasie.
 3. Licencja dotyczy tylko jednego Kursu i przysługuje jedynie Użytkownikowi. Zabronione jest umożliwianie innym osobom korzystania z danego Kursu przy użyciu informacji o Koncie Użytkownika lub zezwalanie na to. Wszystkie materiały udostępniane w ramach Kursu stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Użytkownikom jedynie do ich użytku. Użytkownik nie jest uprawniony do ściągania, zapisywania lub kopiowania w jakikolwiek sposób danego Kursu, jego modyfikacji a także jego sprzedaży, odsprzedaży, publicznego udostępniania lub rozpowszechniania – w tym także w sieciach komputerowych lub jakichkolwiek systemach teleinformatycznych, zarówno w całości jak i w częściach.
 4. Jakiekolwiek naruszenie postanowień Umowy Licencyjnej na Kurs uprawnia Usługodawcę do niezwłocznego wypowiedzenia Użytkownikowi Umowy Licencyjnej. Oświadczenie o wypowiedzeniu Usługodawca wysyła na adres poczty elektronicznej wskazany na Koncie Użytkowania.
 5. Zapoznanie się z treścią Kursu wymaga zalogowania tj. uwierzytelnienia i autoryzacji uprawnień poprzez podanie przez Użytkownika loginu i hasła ustalonych w procesie Rejestracji. Z tych względów usunięcie Konta Użytkownika równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy Licencyjnej i utratą dostępu oraz możliwości korzystania z Kursu. 
 6. W przypadku usunięcia Konta przez Użytkownika przed upływem okresu abonamentowego, opłata za dostęp do Kursu nie podlega zwrotowi w całości lub części.

§ 9. UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH

 1. Za pośrednictwem Serwisu możliwy jest zakup uczestnictwa na organizowane przez Usługodawcę Wydarzenia. 
 2. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu jest wypełnienie przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie i przesłanie go Usługodawcy drogą elektroniczną. 
 3. Zgłoszenia na Wydarzenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc na dane Wydarzenie. O zakwalifikowaniu się Użytkownika na dane Wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Użytkownika i złożenia Zamówienia w jego imieniu. W przypadku braku takiego upoważnienia Usługodawcy przysługuje prawo do obciążenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami Wydarzenia. 
 5. Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności za uczestnictwo w Wydarzeniu w terminie i sposób określony w § 11 Regulaminu. Dokonanie płatności w wyznaczonym terminie jest warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w Wydarzeniu.
 6. W przypadku Webinaru link do niego oraz kod dostępu będzie przesłany Uczestnikowi drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej.
 7. Złożenie zamówienia na uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika zasad uczestnictwa w Wydarzeniu.
 8. Uczestnicy Wydarzeń nie mogą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały udostępniane na Wydarzeniu stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Uczestnikom jedynie do ich użytku. Materiały te nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane, zmieniane, kopiowane, udostępniane publicznie lub rozpowszechniane – w tym także w sieciach komputerowych lub jakichkolwiek systemach teleinformatycznych, zarówno w całości jak i w częściach.
 9. Wydarzenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Poprzez uczestnictwo w Wydarzeniu Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny, której dotyczy Wydarzenie. Usługodawca nie gwarantuje Uczestnikowi osiągnięcia założonego przez niego skutku edukacyjnego związanego z tematyką Wydarzenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
 10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu Wydarzenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba Uczestników. Informacja o odwołaniu lub przesunięciu terminu Wydarzenia spowodowana niewystarczającą ilością uczestników zostanie przesłana do Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez niego w Zamówieniu adres poczty elektronicznej nie później niż a 3 dni robocze przed terminem Wydarzenia.
 11. W przypadku zmiany terminu Wydarzenia Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy uczestnictwa w Wydarzeniu bez ponoszenia żadnych kosztów, jeśli zaproponowany termin mu nie odpowiada. Jeśli jednak Użytkownik wyraźnie zaakceptuje zaproponowany przez Usługodawcę kolejny termin Wydarzenia wówczas obowiązują go nadal zasady uczestnictwa zgodne z pierwotnym Zamówieniem.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego terminu Wydarzenia w każdej chwili w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, w szczególności takich jak nagła niedyspozycja trenera, czynniki pogodowe itp.
 13. W przypadku odwołania Wydarzenia z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub z powodu sytuacji losowych Usługodawca zwróci Użytkownikowi w terminie 7 dni od zaplanowanej daty Wydarzenia w całości uiszczoną opłatę za Wydarzenie.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej Wydarzenie w przypadku zaistnienia sytuacji losowych i nie stanowi to zmiany warunków umowy. W takiej sytuacji prowadzący realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych na Wydarzeniu zagadnień.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Wydarzenia Stacjonarnego przedstawionego w ofercie, na obiekt znajdujący się w tym samym mieście i o takim samym lub wyższym standardzie. Taka zmiana nie stanowi zmiany warunków Umowy. Usługodawca zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich Uczestników o zmianie miejsca nie później niż 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem Wydarzenia.
 16. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu. O swojej rezygnacji obowiązany jest powiadomić Usługodawcę przesyłając stosowną informację na adres e-mail: [email protected]
 17. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu na co najmniej 7 dni przed jego planowanym terminem, uiszczone wynagrodzenie z tego tytułu zostanie zwrócone Użytkownikowi w kwocie pomniejszonej o kwotę kosztów administracyjno-księgowych wynoszących 25% ceny brutto Wydarzenia. 
 18. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu na mniej niż 7 dni przed jego planowanym terminem uiszczone wynagrodzenie z tego tytułu zostanie zwrócone Uzytkownikowi w kwocie pomniejszonej o kwotę kosztów administracyjno-księgowych wynoszących 50% ceny brutto Wydarzenia.
 19. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu w dniu jego rozpoczęcia Użytkownikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w Wydarzeniu.
 20. Nieobecność Uczestnika na Wydarzeniu bez zgłoszenia rezygnacji równoznaczne jest z należytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Użytkownika wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności nie stanowi podstawy do zwrotu zapłaconego wynagrodzenia za udział w Wydarzeniu. Usługodawca może wyrazić zgodę na uczestnictwo innej osoby w zastępstwie Uczestnika w Wydarzeniu, o ile zostanie powiadomiony o takiej zmianie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej [email protected] nie później niż w dniu poprzedzającym termin Wydarzenia.
 21. Każdy Uczestnik po zakończeniu Wydarzenia otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo w danym Wydarzeniu. 
 22. Koszt przejazdu na Wydarzenie Stacjonarne oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 23. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu/dostępu oraz uczestnictwa w Wydarzeniu Uczestnikom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków a także zachowujących się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników bądź zakłócających przebieg Wydarzenia. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w Wydarzeniu.
 24. W przypadkach uniemożliwiających przeprowadzenie Wydarzenia Stacjonarnego, będących wynikiem stanów nadzwyczajnych, w szczególności klęski żywiołowej lub stanu epidemii, Usługodawca zastrzega sobie prawo jego przeprowadzenia w formie online (Webinar) z tym samym zakresem merytorycznym i – jeśli to możliwe – w tym samym terminie. W takim przypadku Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy uczestnictwa w Wydarzeniu bez ponoszenia żadnych kosztów, jeśli zaproponowana zmiana mu nie odpowiada. Jeśli jednak Uzytkownik wyraźnie zaakceptuje propozycję Usługodawcy, wówczas obowiązują go nadal zasady uczestnictwa zgodne z pierwotnym Zamówieniem.
 25. W ofercie Serwisu są również Wydarzenia oferowane na indywidualne zamówienie. Użytkownik chcący dokonać indywidualnego zamówienia powinien skontaktować się z Usługodawcą przesyłając wypełniony formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu. Po uzgodnieniu parametrów i cech usługi, zostanie ona przygotowana i wykonana zgodnie z poczynionymi ustaleniami. 
 26. Zapisy niniejszego paragrafu nie uchybiają uprawnieniom Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta opisanych w par. 12 i 14 Regulaminu.

§ 10. CENY I PROMOCJE.

 1. Wszystkie ceny prezentowane w ramach Serwisu podawane są w złotych polskich jako ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danym Towarze, Kursie lub Wydarzeniu jest wiążąca dla Użytkownika w chwili złożenia Zamówienia. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów, Kursów lub Wydarzeń oferowanych w ramach Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.
 4. W ramach ogłaszanych promocji Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.
 5. Promocje w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 11. PŁATNOŚCI

 1. Transakcje płatnicze w ramach działania Serwisu obsługiwane są przez zewnętrznych Operatorów Płatności.
 2. Do dokonania przez Użytkownika płatności w Serwisie, niezbędne jest posiadanie przez niego karty płatniczej i/lub konta bankowego bądź innej formy płatności, którą obsługuje Operator Płatności (metody płatności).
 3. Po wyborze danej metody płatności w celu realizacji transakcji Użytkownik zobowiązany jest podać niezbędne dane wymagane przez Operatora Płatności.
 4. Przed dokonaniem płatności Użytkownik powinien uprzednio zapoznać się i zaakceptować regulamin płatności udostępniany przez danego Operatora Płatności.
 5. Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności o których mowa w ust. 4 powyżej określają zasady odpowiedzialności Operatora Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób. 
 6. Niezwłocznie po pobraniu płatności z rachunku Użytkownika, jest on informowany o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail/sms.
 7. W przypadku niektórych metod płatności zewnętrzny Operator Płatności może pobierać od Użytkownika dodatkowe opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej metody płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem Płatności realizującym daną płatność. 
 8. Akceptując postanowienia regulaminu Użytkownicy nie będący konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu wysłanego na adres [email protected]. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności.
 4. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
 6. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 7. o dostarczenie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
 1. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta dostarczenie Treści Cyfrowych ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Usługodawca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

§ 13. REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub gdy przedmiot Umowy ma wadę.
 2. Wszelkie reklamacje Konsumenta dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Usługodawcę należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej [email protected] z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Konsumenta wnoszącego reklamację.
 3. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości wynikające z:
  1. błędów lub pomyłek Konsumenta,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Konsumenta,
  3. działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Usługodawcy w świadczeniu usług za pośrednictwem Serwisu.
 4. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Konsumenta składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Konsumenta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Konsumenta, Usługodawca wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez niego adres do korespondencji.
 7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma m.in. możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiemo rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiemo wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,
  3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 8. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 9. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 10. Spór może być również rozpatrywany przez sąd polubowny o ile postępowanie reklamacyjne zostało zakończone i obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory mogą zostać poddane rozstrzygnięciu sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§ 14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest objęty ochroną przewidzianą w Ustawie o prawach konsumenta wyłącznie w zakresie:
 2. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
 3. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu,
 4. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość,
 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada dla niego charakter zawodowy, weryfikowany na podstawie wpisu tego Przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 2. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie z Serwisu i złożenie Zamówienia przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług. 
 2. Usługodawca jako administrator Danych Osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.
 3. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”. 
 4. Uzytkownik który dokonał rejestracji w ramach Serwisu lub złożył Zamówienie bez rejestracji ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego konta danego Uzytkownika lub poprzez kontakt z Usługodawcą pod adresem poczty elektronicznej [email protected]
 5. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na Stronie Internetowej Serwisu.

§ 16. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 1. Korzystając z Serwisu, jak i uzyskując dostęp do prezentowanych w nim treści, Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.
 2. Wygląd Serwisu oraz treści publikowane w Serwisie w tym w szczególności m.in. materiały graficzne, tekstowe, logotypy oraz układ, bądź też oprogramowanie zapewniające jego działanie, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego Usługodawcy, Sprzedających lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. 

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.10.2022 roku.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Serwisu Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie na podstronie: „Regulamin Galerii Sztuki”.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie na głównej Stronie Serwisu informacji o zmianie Regulaminu wyświetlanej przez co najmniej 14 dni zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 5. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Usługodawcy ani zmiana jego danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym Konsumentom lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkownika.
 8. Usługodawca ma prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług w Serwisie. W takim przypadku poinformuje on Użytkowników, zamieszczając na stronie internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 9. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
>