REGULAMIN INTERNETOWEJ GALERII SZTUKII. WSTĘP


Regulamin Galerii Sztuki jest integralną częścią Regulaminu Serwisu (Regulaminu świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu pod adresem: www.dariagiemza.com.pl). Akceptacja Regulaminu Serwisu oznacza akceptację Regulaminu Galerii Sztuki.
Regulamin Galerii Sztuki określa zasady nabywania Prac za pośrednictwem Serwisu.
Regulamin Galerii Sztuki jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów korzystających z Serwisu w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.

II. DEFINICJE


Do znaczenia pojęć użytych w Regulaminie Galerii Sztuki stosuje się znaczenia określone w Regulaminie Serwisu lub tak jak zostało to opisane poniżej.
Galeria Sztuki - platforma internetowa oferowana przez Usługodawcę w ramach Serwisu, umożliwiająca , umożliwiająca Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe zawieranie Transakcji, znajdująca się na stronie www.dariagiemza.com.pl
Praca – rzecz ruchoma o indywidualnym charakterze (rękodzieło) stanowiąca własność Artysty, oferowana do sprzedaży przez Artystę za pośrednictwem Galerii Sztuki.
Artysta osoba, której przysługuje prawo własności i pełne prawo dysponowania Pracą oraz autorskie prawa majątkowe do Pracy.
Transakcja – Umowa Sprzedaży Pracy zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Galerii Sztuki.
Zamówienie – złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Galerii Sztuki oświadczenie woli zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Pracy z Artystą, przekazywane przez Usługodawcę Artyście, identyfikujące Pracę, miejsce ej dostawy oraz inne informacje umożliwiające zawarcie i realizację Umowy Sprzedaży
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Pracy w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem Galerii Sztuki w ramach Transakcji pomiędzy Artystą jako Sprzedającym a Użytkownikiem jako Kupującym.
Usługodawca – Wojciech Stokowiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Stokowiec W Związku ze Sztuką z siedzibą w Kielcach (25-135), ul. Zamojska 27 w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 749-197-05-03; zarządzający Serwisem, pośredniczący w Transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Artystą.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z GALERII SZTUKI


Galeria Sztuki dostępna jest na stronie Serwisu.
Korzystanie z Galerii Sztuki oraz z jej funkcjonalności jest nieodpłatne.
Galeria Sztuki umożliwia dokonywanie Transakcji pomiędzy Użytkownikiem jako Kupującym, a Artystą, jako Sprzedającym, w celu nabycia Prac.
Sprzedającym może być Konsument lub osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca), co zostanie wskazane w Ofercie.
Kupującym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wszelkie czynności w ramach Serwisu może dokonywać jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
W ramach Galerii Sztuki możliwe jest:
przeglądanie zawartości Serwisu,
dokonywanie Transakcji w ramach dostępnych Ofert,
zlecenie wykonania Towaru na indywidualne zamówienie Użytkownika.
Warunkiem dokonania Transakcji za pośrednictwem Galerii Sztuki jest:
posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz ich akceptacja,
prawidłowe złożenie Zamówienia,
zapłata Ceny.
Bezpośrednią stroną Transakcji z Kupującym jest Artysta.
Usługodawca nie jest stroną Transakcji . Usługodawca oferuje usługę pośrednictwa w Transakcji, udostępnia stronom techniczne środki umożliwiające jej dokonanie oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie do Artysty Zamówienia Pracy dokonanego przez nabywcę.
Dostawa Prac realizowana jest przez podmioty zewnętrzne na rzecz nabywców, na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których Usługodawca nie jest stroną.
Za prawidłową Dostawę Pracy odpowiedzialność ponosi Artysta jako Sprzedający.
Wszelkie informacje zawarte w Ofercie Pracy wystawionej w Galerii Sztuki, w tym dotyczące opisu i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy z Artystą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest potwierdzenie realizacji Zamówienia przez Artystę oraz dostępność oferowanej przez niego Pracy.
W przypadku niemożności zawarcia Umowy Sprzedaży z powodu braku Pracy objętej Zamówieniem, Zamówienie zostaje anulowane, o czym Usługodawca niezwłocznie informuje Użytkownika drogą elektroniczną, na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku anulowania Zamówienia, dokonana przez Użytkownika zapłata Ceny zostanie przez Usługodawcę zwrócona w ciągu 3 dni roboczych od dnia anulowania Zamówienia. Usługodawca nie odpowiada za ewentualną szkodę Usługodawcy wywołaną anulowaniem Zamówienia.
Zdjęcia Prac zamieszczone w danej ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych kolorów, co może być spowodowane parametrami i ustawieniami monitora Użytkownika. Usługodawca nie jest autorem zdjęć Prac.
Zdjęcia Pracy udostępnione w Galerii Sztuki w ramach Oferty objęte są majątkowymi i osobistymi prawami autorskimi Artysty, który udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na wykorzystanie zdjęć w ramach oferty w celu ich wyświetlania w Serwisie. Wszelkie roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich osób trzecich do zdjęć Pracy, należy kierować bezpośrednio do Artysty.

IV. ZAMÓWIENIA


Zawarcie Umowy Sprzedaży danej Pracy z Artystą poprzedzone jest zainicjowanym przez Użytkownika złożeniem Zamówienia za pośrednictwem Galerii Sztuki.
Złożenie Zamówienia jest możliwe przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach serwisowych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie stosownych komunikatów w Serwisie.
Do złożenia Zamówienia nie jest wymagane założenie Konta.
Zamówienie składa się poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie Serwisu.
Zamówienie na daną Pracę składa się poprzez klikniecie przycisku „Kup teraz”.
W trakcie składania Zamówienia aż do chwili kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Kupuję”, Użytkownik ma możliwość modyfikacji Zamówienia, w tym wybór Pracy, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.
Złożenie Zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Kupuję” i jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia z Artystą Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia i otrzymaniu wiadomości na adres poczty elektronicznej z potwierdzeniem jego dokonania, Użytkownik nie ma możliwości jego modyfikacji.
Warunkiem realizacji Zamówienia Użytkownika jest dokonanie płatności ceny z góry (przed otrzymaniem Pracy).

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA


W przypadku otrzymania przez Usługodawcę zapłaty całości Ceny za Pracę, Usługodawca przekazuje w ciągu 3 dni roboczych Zamówienie Artyście celem jego realizacji, w szczególności przesłania Pracy do miejsca wskazanego przez nabywcę.
Za Dostawę Pracy odpowiada Artysta.
Dostawa Pracy świadczona jest odpłatnie, zaś koszt Dostawy wliczony jest w Cenę, której uiszczenie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
Zrealizowanie Dostawy wymaga przekazania przez Artystę danych nabywcy właściwemu przewoźnikowi w zakresie niezbędnym dla realizacji Dostawy, a także zawarcia przez Artystę odrębnej umowy. Usługodawca nie jest stroną umów z przewoźnikiem, nie ma możliwości ingerowania w ich treść ani sposób realizacji oraz nie jest adresatem roszczeń z tytułu nieprawidłowo zrealizowanej Dostawy.
Przy odbiorze Pracy nabywca powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Artysty.
Artysta zobowiązuje się wysłać Pracę do nabywcy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia.
Usługodawca nie udziela gwarancji na finalizację Umów Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za wady w zakresie jakości lub wad Pracy.
W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy nabywcą a Artystą, Usługodawca będzie służyć wszelką dostępną pomocą, która pomoże wyjaśnić ewentualne rozbieżności w stanowiskach.
W ramach Galerii Sztuki możliwe jest zlecenie Artyście wykonanie Pracy na indywidualne zamówienie. Użytkownik chcący dokonać indywidualnego zamówienia powinien skontaktować się z Usługodawcą przesyłając wypełniony formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu. Po uzgodnieniu parametrów i cech Pracy z zamawiającym, zostanie ona przygotowana i wykonana zgodnie z poczynionymi ustaleniami.

V. REKLAMACJE
Usługodawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Galerii Sztuki, w sposób umożliwiający Klientowi dokonania Transakcji w ramach każdej Oferty w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Galerii Sztuki lub realizowania Usług niezgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Usługodawcy.
Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Galerii Sztuki należy zgłaszać do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres: [email protected] z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamację.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie i na zasadach opisanych w Regulaminie Serwisu

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin Galerii Sztuki wchodzi w życie w dniu 25.03.2021 roku.
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu Galerii Sztuki zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Galerii Sztuki zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu.

>